Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki usług świadczonych w salonie Familja Barbershop oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na oferowane przez salon usługi Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salon Familja Barbershop mieści się w Bielsku-Białej, ul. Batorego 6, otwarty jest poniedziałek – piątek 8:00-20:00, sobota: 08:00 – 15:00. Godziny pracy salonu mogą zmieniać się zależnie od dokonanych rezerwacji.

2. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

a. Salon Familja Barbershop nie ponosi odpowiedzialności za brak zapoznania się przez Klienta z cennikiem.

b. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta.

3. Zakup usługi w Familja Barbershop jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem, jak również z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. W razie wystąpienia w.w. przeciwwskazań Klient zobowiązany jest do poinformowania o takiej sytuacji pracownika Salonu. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników salonu, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas wykonywanej usługi przez pracownika Salonu Familja Barbershop. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Familja Barbershop może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty wykonanej usługi.

5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi, pracownik Salonu Familja Barbershop ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

6. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Familja Barbershop, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

7. Za usługi świadczone w Salonie Familja Barbershop można płacić gotówką, kartą płatniczą, blikiem lub voucherem.

8. Dopuszcza się korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia telefonicznego z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia usługi. Wyłącza się usługę mycia włosów dzieciom do 12 r.ż.

9. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, online lub osobiście. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na wizytę (tj. opóźnienie powyżej ⅕ zarezerwowanego czasu), może nastąpić konieczność skrócenia wizyty lub odmowa wykonania usługi.

10. Salon ma prawo zmienić termin wizyty o 10 min do przodu lub do tyłu. Klient zostanie poinformowany o zmianie poprzez automatyczny SMS przypominający, z platformy rezerwacyjnej, na dzień przed planowaną wizytą.

11. Dopuszcza się zmianę wybranej przez klienta usługi na inną (w miarę możliwości czasowych pracownika) nie później niż na 4 godziny przed planowaną wizytą. Brak wcześniejszego poinformowania personelu Salonu skutkować będzie naliczeniem opłaty za pierwotnie wybraną usługę.

12. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

13. Akceptujemy odwołanie rezerwacji najpóźniej do 4 godzin przed wykonaniem usługi. O nieobecności informować należy telefonicznie lub w wiadomości sms (również w przypadku nie odbierania połączeń przez pracowników salonu). Anulowanie usługi po tym czasie powoduje naliczenie przy następnej rezerwacji dodatkowych 50% wartości niewykonanej wcześniej usługi. Nieobecność bez wcześniejszego poinformowania Salonu skutkować będzie naliczeniem pełnej opłaty za niewykonaną usługę przed rozpoczęciem kolejnej usługi. Trzykrotna nieobecność na wizycie spowoduje konieczność przedpłat przy umawianiu kolejnych wizyt.

14. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Familja Barbershop zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu.

15. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Familja Barbershop, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

16. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonie Familja Barbershop. Nie przyjmujemy zwrotu użytego kosmetyku ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów, jeżeli nastąpiło ich zużycie.

17. Salon Familja Barber Shop zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.